TỔNG HỢP 1 SỐ LỖI DẪN ĐẾN IN BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHÔNG CÂN

Trước khi in báo cáo tài chính, để đảm bảo cập nhật đủ khai báo mặc định trên phần mềm bạn vào 3. Báo cáo tài chính => 11. Cập nhật khai báo rồi chọn như sau:

1. Báo cáo cân đối kế toán không cân.

TH1: Nhập chưa đúng tài khoản chi tiết theo thông tư hiện hành.

– VD: Công ty bạn đang áp dụng theo TT200, tài khoản nguồn vốn có cấp chi tiết là 4111, nhưng khi khai báo số dư đầu năm bạn chỉ khai báo số dư vào tài khoản 411.

TH2: Chưa làm kết chuyễn lãi lỗ tự động hết 12 tháng, dẫn đến số dư từ loại 5-9 vẫn còn số dư nên không xác định được chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán.

Bạn có thể xem mô tả lỗi ở hình trên:

– Báo lỗi 138 số dư chưa khai báo, vì TK138 có số dư cấp chi tiết hơn 1381,1382,….

– Báo lỗi 411 vì TK411 có cấp chi tiết hơn 4111

– Báo lỗi 5111 không được có số dư vì chưa thực hiện KC cuối tháng.

Cách khắc phục: 

– Đối với lỗi chưa khai báo TK đủ cấp chi tiết, bạn chỉ cần kiểm tra số dư đầu năm và số phát sinh trong năm đưa về cấp chi tiết nhất là được.

– Đối với thông báo số dư từ loại 5-9 còn số dư, bạn chỉ cần vào mục E. Xử lý cuối tháng => 04. Kết chuyển số dư TK tự động rồi in lại là xong.

– Ngoài ra, nếu bạn vẫn muốn sử dụng TK cấp tổng hợp, có thể vào 3. Báo cáo tài chính => Tab2. Khai báo => 01. Khai báo cân đối kế toán, tìm đến cột mã TK rồi nhấn F10 để  sửa lại tài khoản.

2. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ không cân.

Ví dụ: Tài khoản 641 khai báo trùng trong lưu chuyển tiền tệ như sau: 

Khắc phục: Bạn vào 3. Báo cáo tài chính => 2. Khai báo => 03. Khai báo LCTT trực tiếp.

Ngoài ra, nếu bạn muốn khai báo bổ sung tài khoản thì xác định chỉ tiêu rồi nhấn F10, sau đó nhấn F5 tại dòng cuối chỉ tiêu cần bổ sung để khai thêm. (Khi copy xong bạn nhớ cộng chỉ tiêu lên 1).

Như vậy, bạn đã tự khắc phục được một số lỗi khi in bảng cân đối kế toán và lưu chuyển tiền tệ.

Có thể bạn quan tâm