Sửa lỗi trống ngày chứng từ khi import dữ liệu từ excel trên smartpro

Mô tả lỗi: Khi Import dữ liệu từ file Excel vào phần mềm, cột định dạng ngày chứng từ bị trống dữ liệu hoặc báo lỗi.

Nguyên nhân: Do định dạng cột ngày bị sai, hoặc cột ngày chứng từ bị trống dữ liệu.

Cách khắc phục: Dùng công cụ filter của Excel để ktra dữ liệu trước khi bổ sung vào phần mềm.

Như hình trên, các bạn thấy dữ liệu 2 dòng có dấu mũi tên đỏ, không đúng định dạng ngày, dẫn đến khi Import vào phần mềm sẽ báo lỗi, hoặc khi import vào sẽ bị trống cột ngày chứng từ. Các bạn cũng kiểm tra tương tự cột ngày hoá đơn, và chuyển đổi về đúng định dạng ngày trước khi Import.

Lưu ý: Với định dạng ngày, Excel luôn nhận diện được theo tháng và năm, chẳng hạn: January, February,…. những trường dữ liệu nào kg chạy vào các mục tháng này thì đều sai định dạng ngày.

Sau khi sửa hết lỗi, và filter lại đúng định dạng ngày, các bạn tiến hành bổ sung lại dữ liệu là hoàn tất.

Có thể bạn quan tâm