Quyết toán thế thu nhập cá nhân như thế nào

Quyết toán thế thu nhập cá nhân như thế nào
Quyết toán thế thu nhập cá nhân như thế nào là câu hỏi của nhiều bạn kế toán mới vào làm chưa có kinh nghiệm làm quyết toán
Sau đây chúng ta cần tìm hiểu
1. Thuế thu nhập cá nhân được quyết toán đối với các cá nhân có thu nhập thường xuyên
a. Nguyên tắc quyết toán thuế thu nhập cá nhân:
Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập thường xuyên quyết toán theo từng năm dương lịch, cuối năm hoặc sau khi hết hạn hợp đồng trong năm, cá nhân thực hiện kê khai quyết toán thuế thu nhập theo quy định sau:
Tổng hợp tất cả các nguồn thu nhập trong năm, tính số thuế thu nhập cá nhân phải nộp trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và nộp tờ khai cho tổ chức ủy nhiệm thu hoặc nộp cho cơ quan thuế (ứng với trường hợp cá nhân trực tiếp nộp thuế thu nhập cá nhân tại cơ quan thuế).
Thời hạn nộp tờ thuế thu nhập cá nhân không quá ngày 30 tháng 1 năm sau hoặc không quá 20 ngày sau khi kết thúc hợp đồng.
Tổ chức ủy nhiệm thu hoặc cơ quan thuế kiểm tra, tính số thuế thu nhập cá nhân phải nộp trên tờ khai, đối chiếu với số đã nộp để xác định số thuế thu nhập cá nhân thiếu phải nộp thêm hoặc số thuế thu nhập cá nhân thừa được hoàn lại và lập bảng tổng hợp quyết toán thuế thu nhập cá nhân (mẫu số 06-TN kèm theo Thông tư số 39/TC/TCT ngày 2/7/1997 của Bộ Tài chính).
Tổ chức ủy nhiệm thu hoặc cá nhân trực tiếp nộp thuế thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế chậm nhất không quá ngày 28 tháng 2 năm sau hoặc 30 ngày kể từ khi hết hạn hợp đồng.
Trường hợp cá nhân trong thời gian khác nhau của năm mà làm việc ở nhiều nơi thì thuế thu nhập cá nhân hàng tháng được khấu trừ tại nguồn, hết năm phải kê khai, quyết toán tại nơi làm việc cuối cùng của năm.
Trường hợp cá nhân trong cùng thời gian của năm đồng thời làm việc và có thu nhập từ nhiều nơi thì phải tổng hợp kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại nơi có thu nhập cao nhất hoặc thuận lợi nhất.
b. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với người Việt Nam, cá nhân khác định cư tại Việt Nam
Cá nhân tổng hợp kê khai toàn bộ thu nhập thường xuyên trong năm dương lịch chia cho 12 tháng để tính thu nhập chịu thuế bình quân tháng, nếu có một số tháng không có thu nhập thì cũng phải kê khai để tính bình quân. Căn cứ thu nhập chịu thuế bình quân tháng và biểu thuế áp dụng đối với người trong nước tísố thuế thu nhập cá nhân phải nộp cả năm, đối c,/hiếu với số đã nộp hàng tháng, xác định số thuế thu nhập cá nhân còn thiếu phải nộp thêm (hoặc số thuế thu nhập cá nhân nộp thừa cần hoàn lại).
Trường hợp trong năm vừa làm việc ở trong nước, vừa làm việc ở nước ngoài, có thu nhập phát sinh ở Việt Nam và ngoài Việt Nam:
Thu nhập chịu thuế cũng được tính bình quân tháng trên cơ sở tổng thu nhập cả năm chia cho 12 tháng và xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo các biểu thuế tương ứng: Thời gian ở Việt Nam tính theo biểu thuế người trong nước, thời gian ở nước ngoài tính theo biểu thuế người nước ngoài.
c. Quyết toán thuế đối với người nước ngoài:
Thuế thu nhập cá nhân
Người nước ngoài cư trú
tại Việt Nam từ 30 ngày đến 182 ngày trong năm tính thuế thu nhập cá nhân phải:
Kê khai tổng số thu nhập phát sinh tại Việt Nam và quyết toán số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo thuế suất thống nhất 10%.
Trường hợp do tính chất công việc mà thường xuyên ra vào công tác tại Việt Nam trong khoản thời gian từ 2 năm trở lên nếu tổng số ngày có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm títhuế thu nhập cá nhân, thì biểu thuế được tính như của đối tượng cư trú và tính số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo số tháng ở Việt Nam, tháng được tính là 30 ngày.
Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế thu nhập cá nhân phải:
Kê khai tổng thu nhập phát sinh tại Việt Nam và thu nhập phát sinh ngoài Việt Nam trong năm tính thuế thu nhập cá nhân chia cho 12 tháng để tính thu nhập bình quân tháng. Căn cứ thu nhập chịu thuế bình quân tháng và biểu thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với người nước ngoài tính số thuế phải nộp cả năm, đối chiếu với số đã nộp hàng tháng, xác định số thuế thu nhập cá nhân còn thiếu phải nộp thêm (hoặc số thuế thu nhập cá nhân nộp thừa cần hoàn lại).
d. Thanh quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Tổ chức ủy nhiệm thu quyết toán với cơ quan thuế số thuế thu nhập cá nhân phải thu, đã thu của từng cá nhân; số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đã nộp, đã nộp Ngân sách của đơn vị và có trách nhiệm thanh toán với NSNN và cá nhân người nộp thuế trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Nếu số thuế của cá nhân phải nộp lớn hơn số thuế đã nộp hàng tháng thì tổ chức ủy nhiệm thu phải khấu trừ, thu tiếp của cá nhân số thuế thu nhập cá nhân còn thiếu và nộp vào NSNN chậm nhất không quá 15 ngày kể từ ngày quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp số thuế đã nộp hàng tháng lớn hơn số phải nộp cả năm thì được hoàn lại bằng cách trừ vào số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của kỳ sau nhưng phải được cơ quan thuế kiểm tra, xác nhận.
Đối với cá nhân trực tiếp nộp thuế thu nhập cá nhân tại cơ quan thuế khi thanh quyết toán thuế, phải nộp số thuế thu nhập cá nhân còn thiếu trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhậ được thông báo của cơ quan thuế, trường hợp nộp thừa so với số thuế thu nhập cá nhânphải nộp thì được hoàn lại bằng cách trừ vào số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của kỳ sau, nếu không có tiền thuế phải nộp của kỳ sau thì được cơ quan thuế thoái trả từ số tiền thuế thu nhập đã thu.
2. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập không thường xuyên
· Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập không thường xuyên thì nộp từng lần phát sinh thu nhập. Tổ chức ủy nhiệm thu cấp tờ khai thuế thu nhập cá nhân cho người có thu nhập để kê khai thu nhập chịu thuế, thực hiện tính thuế, khấu trừ tiền thuế và đồng thời phải thực hiện việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân ngay trên tờ khai (mẫu 07-TN kèm theo Thông tư số 39/TC/TCT ngày 2/7/1997 của Bộ Tài chính) trước khi chi trả thu nhập cho người có thu nhập.

Có thể bạn quan tâm