Những lỗi dẫn đến In cân đối phát sinh không cân

Trong bài viết này, mình sẽ liệt kê những lỗi đẫn đến in bảng cân đối phát sinh không cân.

Nguyên nhân 1: Do khai báo TK 154 hoặc TK khác vào mục danh sách tài khoản trung gian.

=> Khắc phục: Bạn vào  1. Nhập phát sinh => Tab 2. Khai báo thông tin => 01. Cài đặt thông số và tìm đến ID66, khai báo như sau:

Sau đó bạn tắt phần mềm rồi vào in lại là được (Chú ý: Phải đóng phần mềm mở lại mới hoàn tất).

Nguyên nhân 2: Do khai báo tùy chọn cho TK154 trong tùy chọn riêng.

=> Khắc phục: Bạn vào  1. Nhập phát sinh => Tab 2. Khai báo thông tin => 03. Khai báo tùy chọn riêng và tìm đến ID047, khai báo như sau:

Nguyên nhân 3: Do trống tài khoản Nợ hoặc tài khoản có khi bổ sung dữ liệu từ excel.

=> Khắc phục: Bạn vào A. Bảo trì hệ thống => 01. Kiểm tra và cập nhật số dư các danh mục => Xử lý.

Sửa hết lỗi, bạn in lại là được nhé.

Nguyên nhân 4: Do sử dụng tài khoản ngoại bảng đối ứng với tài khoản từ loại 1->9.

Ví dụ: N000/C331, N632/C002 chẳng hạn.

Như vậy với 4 nguyên nhân trên bạn đã tìm được lý do bảng cân đối phát sinh không cân rồi.

Có thể bạn quan tâm