NHỮNG BÚT TOÁN CẦN THỰC HIỆN Ở ĐẦU NĂM VÀ CUỐI NĂM TRÊN SMARTPRO

1. Kết chuyển lãi lỗ năm trước đang treo trên tài khoản 4212.

Ngày định khoản bút toán: 01/01/XXXX

– Nếu 4212 đầu năm dư Có, bạn nhập chứng từ PKT rồi định khoản như sau:

Bút toán định khoản: N4212/C4211 đúng số tiền dư có 4212 đầu năm.

– Nếu 4212 đầu năm dư Nợ, bạn nhập chứng từ PKT rồi định khoản như sau:

Bút toán định khoản: N4211/C4212 đúng số tiền dư nợ 4212 đầu năm.

2. Sau khi thực hiện kết chuyển lãi lỗ đủ 12 tháng trên phần mềm.

Ngày định khoản bút toán: 31/12/XXXX

– Nếu in KQKD, lợi nhuận trước thuế là số âm thì không cần thực hiện bút toán bổ sung.

– Nếu in KQKD, lợi nhuận trước thuế là số dương sẽ có 2 trường hợp:

TH1: Lợi nhuận số dương, nhưng sau khi thực hiện bù lỗ các năm thì hết số lợi nhuận trước thuế, bạn không thực hiện nhập thêm bút toán nào khác.

TH2: Lợi nhuận số dương, sau khi thực hiện bù lỗ vẫn còn dư thì tiến hành nhập bút toán PKT tại ngày 31/12/XXXX để xác định thuế TNDN, định khoản N8211/C3334. Sau khi nhập xong bút toán này, thực hiện lại thao tác kết chuyển lãi lỗ của tháng 12 là hoàn tất.


Có thể bạn quan tâm