Một số thuật ngữ viết tắt, Các chức năng phím tắt trong phần mềm kế toán Smart Pro

Một số thuật ngữ viết tắt, Các chức năng phím tắt trong phần mềm kế toán Smart Pro

Từ viết tắt

Ý nghĩa

Cách dùng

Mã ĐTPN Nợ/Có Mã đối tượng pháp nhân Nợ/Có Các TK công nợ bắt buộc phải nhập giá trị cho ô này. để làm rõ là Mình nợ ai? hay ai nợ mình.
Đồng thời Là mã kho nếu theo dõi theo nhiều kho.
Mã VTHH Có/Nợ Mã vật tư hàng hóa Nợ/Có Các TK kho bắt buộc phải nhập giá trị cho ô này. Để làm rõ mình nhập kho gì? và xuất kho gì?
Mã YTCP Nợ/Có Mã yếu tố chi phí Nợ/Có Dùng khi công ty bạn theo QĐ 48
Mã TT Mã Thanh Toán Dùng  khi bạn theo dõi công nợ theo hóa đơn ( là NO –  bán hàng chưa thu tiền, TT – Thanh toán công nợ HĐ….)
Mã CT Mã Công Trình Theo dõi doanh thu, chi phí và lợi nhuận theo từng công trình
HD VAT Hóa đơn VAT Loại thuế GTGT ( –VAT đầu ra; V – VAT đầu vào; X – Không có thuế)

CÁC CHỨC NĂNG PHÍM TẮT TRONG SMART PRO

DSPHIMNONG
TENPHIM CHUCNANG
Enter Nhập phát sinh (di chuyển đến các ô kế tiếp trong lúc nhập phát sinh)
Shift + Tab Lùi lại các ô trước khi nhập phát sinh
0 Xóa bộ nhớ máy tính (Sau khi thực hiện tính toán)
Ctrl + ~ Chọn danh sách cột hiền thị
Ctrl + 1 Mở máy tính để thực hiện tính toán
Ctrl + 2 Chọn danh sách cột cho cửa sổ nhòm
Ctrl + C Copy
Ctrl + V Paste
Ctrl + G Gộp bảng dữ liệu theo danh sách cột chọn
Ctrl + I In chứng từ hàng loạt của những dòng đã đánh dấu
Ctrl + M Mở File mẫu chứng từ Excel
Ctrl + N Thêm mã mới
Ctrl + Mũi tên lên Di chuyển cho trỏ về dòng đầu tiên
Ctrl + Mũi tên xuống Di chuyển con trỏ về dòng cuối cùng
Ctrl + P In chứng từ
Ctrl + Q Thoát khỏi bảng
Ctrl + S Lưu dữ liệu
Ctrl + W Sửa lại độ rộng và màu cho bảng
F1 Tìm kiếm theo tên (Tại các cột Mã TK,ĐTPN,YTCP,VTHH)
F10 Mở chế độ sửa
F11 Tắt chế độ sửa
F12 Lưu trên màn hình nhập, sửa trên sổ chứng từ gốc
F2 Đưa con nháy vào cuối của ô để sửa
F3 Đánh dấu dòng hiện hành
F4 Tính toán trên biểu thức
F5 Copy dòng hiện hành vào cuối bảng
F6 Di chuyển nhanh đến cột
F7 Lọc dữ liệu
F7 —-> Esc Thoát khỏi chế độ lọc
F8 Quản trị bảng dữ liệu
F9 Sửa mã (Toàn bộ) Tài khoản,ĐTPN,YTCP,VTHH
Space Chọn, dán dữ liệu vào ô hiện hành (Sau khi thực hiện tính toán)
Shift +N Thêm dòng
ALT +O Mở Tab Mới từ sổ chứng từ gốc

Có thể bạn quan tâm