KHAI ĐƠN GIÁ NHẬP KHO MẶC ĐỊNH TRÊN SMARTPRO

Để khai báo đơn giá nhập kho mặc định, các bạn làm các bước như sau:

Bước 1: Khai báo danh mục chứng từ mặc định đơn giá nhập.

Các bạn vào mục 1.Nhập phát sinh => Tab 2. Khai báo thông tin => 03. Khai báo tùy chọn riêng.

Sau đó, bạn tìm đến ID341 khai báo như sau:

Sau đó bạn tắt phần mềm, vào lại và đến bước 2.

Bước 2: Vào danh mục hàng hóa khai báo đơn giá nhập mặc định.

Bạn vào 2. Hệ thống danh mục => Tab 2. Hàng hóa => 01. Hàng hóa chung

Sau đó bạn nhấn F6 để di chuyển đến cột DGNHAP1 và khai báo đơn giá nhập vào đây, khi nhập mã hàng phần mềm sẽ tự động nhảy đơn giá vào ô đơn giá.

Ngoài ra, bạn có thể thêm DGNHAP2, DGNHAP3, DGNHAP4, DGNHAP5,… để nhấn F4 khi chọn ngay trên màn hình nhập. Bạn cũng có thể nhấn Ctrl + ~ để mặc định vị trí hiện các cột.

Như vậy là các bạn đã hoàn tất thao tác mặc định đơn giá nhập rồi.

Có thể bạn quan tâm