KHAI BÁO SỐ LẺ TRÊN MÀN HÌNH NHẬP LIỆU VÀ CÁC BẢNG DỮ LIỆU KHÁC TRÊN SMARTPRO

1. Khai báo số lẻ trên màn hình nhập liệu.

 – Khai báo số lẻ cột số lượng, đơn giá, tiền USD, tỷ giá, thành tiền, thuế VND.

Bạn vào 1. Nhập phát sinh => Tab 2. Khai báo thông tin => 01. Cài đặt thông số, sau đó tìm đến những ID sau:

– Khai báo số lẻ cột hệ số quy đổi, thuế suất nhập khẩu, % chiết khấu, đơn giá USD, định mức nguyên liệu.

Bạn vào 1. Nhập phát sinh => 2. Khai báo thông tin => 03. Khai báo tùy chọn riêng, khai báo như sau:

2. Khai báo số lẻ trong các bảng dữ liệu trên phần mềm.

Ví dụ: Bạn muốn trong sổ chứng từ gốc, cột số lượng thể hiện 4 số lẻ thì có thể thực hiện các thao tác như sau:

Vào 1. Nhập phát sinh => 02. Sổ chứng từ gốc, sau đó bạn nhấn Ctrl + ~ (giữ Ctrl rồi nhấn phím ~), rồi khai báo như hình:

Tương tự, các bạn cũng nhấn Ctrl + ~ để khai cho các bảng khác trên phần mềm.

Có thể bạn quan tâm