KHẮC PHỤC LỖI KHÔNG HIỆN SỐ DƯ HÀNG HOÁ, CÔNG NỢ, TÀI KHOẢN TRÊN MÀN HÌNH NHẬP LIỆU SMARTPRO

Mô tả lỗi: Khi Enter tại ô tài khoản nợ, có hoặc mã hàng, mã đối tượng không thấy xuất hiện số dư nợ, có hoặc số lượng tồn kho tương ứng.

Nguyên nhân: Chưa bật tính năng kiểm tra số dư trên màn hình nhập.

Khắc phục: 

Vào mục 1. Nhập phát sinh 2. Khai báo thông tin 01. Cài đặt thông số.

► Sau đó, tiến hành khai báo cột giá trị là T của những ID sau: ID42,46,47,95 như  hình sau:

► Sau đó, bạn tiến hành nhập liệu lại, sẽ có kết quả như sau:

Có thể bạn quan tâm