Khắc phục lỗi khi lấy dữ liệu từ file .mdb vào phần mềm Smart Pro

Mô tả lỗi: Khi chúng ta tiến hành lấy dữ liệu từ file .mdb vào phần mềm thì hiện thông báo lỗi ‘[Đường dẫn]’ is not a valid path.

Nguyên nhân : Do đường dẫn chứa file có dấu Tiếng Việt hoặc cấu trúc data chưa đủ các bảng, cột cần thiết.

Khắc phục: Đổi thư mục chứa file về không dấu, không ký tự đặc biệt

► Trong một số trường hợp, sau khi đã đổi thư mục về không dấu nhưng vẩn không lấy được dữ liệu, thì chúng ta vào phân hệ C. Công cụ tiện ích  08. Thêm bảng, thêm cột vào CSDL từ file DSC

 ► Sau đó, chúng ta quay lại thực hiện thao tác lấy lại dữ liệu ban đầu.

Có thể bạn quan tâm