Hướng dẫn kiểm tra lỗi dữ liệu hạch toán trên phần mềm Smart Pro

 Ý nghĩa:
–          Kiểm tra lại lỗi logic trong dữ liễu vào báo lỗi cho bạn biết (Nếu Có). Như một số thông báo
+ Có 2 năm trong sổ chứng từ gốc.
+ Công nợ không có mã ĐTPN
+ TK kho không có Mã VTHH
+ Cài đặt thông số không đúng
–          Cập nhật lại số Phát Sinh thực tế vào các bảng như: HT tài khoản, Công nợ theo ĐT, DM vật tư hàng hóa tại thời điểm bạn đang bảo trì.
 ******** Lưu Ý:
–          Trước khi kết chuyển số dư năm trước sang năm nay PHẢI kiểm tra,để SMART cập nhật lại số dư cuối năm trước để chuyển sang đầu năm nay.
–          Nên kiểm tra định kỳ cuối mỗi tháng để kịp thời sửa chữa và tránh những lỗi hạch toán khi nhập chứng từ.

Có thể bạn quan tâm