Hướng dẫn khai số dư ban đầu trên phần mềm Smart Pro

Các mục cần khai số dư ban đầu:
–          Hệ thống tài khoản
–          Hàng tồn kho
–          Công nợ
–         Dở dang Công Trình ( Nếu có)
A.       Hệ thống tài khoản
kbsdutk
Tại đây bạn khai số đầu kỳ của từng tài khoản tưng ứng, bên Nợ thì khai bên nợ, bên có thì khai bên có. Riêng đối với tài khoản tiền gửi thì bạn phải khai báo số cho từng ngân hàng cụ thể
( Hướng dẫn mở tiểu khoản ở phần sau )
Ví Dụ:
vdhh
Lưu ý:
–          Cột TK bạn phải khai cấp tiểu khoản nhỏ nhất và là TK kho như 152***, 153***, 155***, 156***, 157***….. Như hình trên bạn khai là 1521 chứ không được khai là 152. Nếu có cấp nhỏ hơn thì bạn phải khai Cấp TK chi tiết hơn như 15211, 15212
–          Mã danh mục bạn phải đặt mã viết HOA, viết liền không dấu, không khoảng trắng, không ký tự đặc biệt như*,!,@,$,&,-,^,#,đ ….. ( ngoại trừ ký hiệu gach dưới _ )
–          Cột đơn vị bắt buộc phải có, tuyệt đối không được bỏ trống
c.       Công Nợ
kbsdcn
Ví dụ:
Bạn khai như hình sau
vdcn
Lưu ý:
–          Những đối tượng pháp nhân trong mục này bắt buộc phải có trong “Danh Mục Đối Tượng pháp Nhân” (Hướng dẫn thêm ĐTPN ở phần sau)
–          Cũng tương tự như hàng hóa, tại cột TK phải khai tiểu khoản nhỏ nhất.
–          Nguyên tắc đặt mã cũng tương tự như đặt mã hàng hóa.
–          Tại cột Mã ĐTPN, Bạn nhấn F1 để tìm (Tìm theo tên, không phải theo mã) đối tượng pháp nhân đã khai trong “Danh Mục Đối Tượng pháp Nhân”.
–          Một ĐTPN vừa có thể có số dư bên TK 131 và TK 331 (ví dụ như KH003 ở hình trên).

Có thể bạn quan tâm