Hướng dẫn hạch toán kế toán Xây dựng cơ bản dở dang

Hướng dẫn hạch toán kế toán Xây dựng cơ bản dở dang

Đặc điểm : Xây dựng cơ bản dở dang phát sinh khi doanh nghiệp chúng ta có hoạt động sửa chữa lớn TSCD, hoặc doanh nghiệp tự xây dựng 1 TSCD nào đó. Ví dụ : nhà ăn cho nhân viên … Hạch toán kế toán xây dựng cơ bản dở dang chúng ta sẽ phải theo dõi chi tiết phần xây dựng này như bên công trình xây dựng.
Bước 01: 
– Dự toán , kế hoạch hay còn gọi là Báo cáo kinh tế kỹ thuật chi phí sữa chữa mua sắm, cải tạo xây mới
– Quyết định phê duyệt : Báo cáo kinh tế kỹ thuật
– Quyết định phê duyệt kinh phí sữa chữa, cải tạo xây mới
Công tác đầu tư XĐCB và sửa chữa lớn TSCĐ của doanh nghiệp có thể được thực hiện theo phương thức giao thầu hoặc tự làm. Ở các doanh nghiệp tiến hành đầu tư XDCB theo phương thức tự làm thì tài khoản này phản ánh cả chi phí phát sinh trong quá trình xây lắp,sửa chữa.
TH 1: NẾU LÀ BÊN GIAO THẦU CHO CÔNG TY XÂY DỰNG THEO HÌNH THỨC KHOÁN GỌN
Căn cứ hợp đồng giao thầu, biên bản nghiệm thu khối lượng XDCB hoàn thành, hoá đơn GTGT. Khi công trình hoàn thành, việc nghiệm thu tổng thể đã được thực hiện xong, tài sản được bàn giao và đưa vào sử dụng: BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN CÔNG TRÌNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG, BIÊN BẢN XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG, BẢNG QUYẾT TOÁN KHỐI LƯỢNG
Nhận đươc hóa đơn ,ghi:
Nợ TK 241 – XDCB dỡdang (2412, 2413)
Nợ TK 133 – ThuếGTGT được khấu trừ (1332) (nếu có)
Có TK 331 – Phải trảcho người bán.
Ghi nhận là tài sản,hoặc vào chi phí chờ phân bổ :
Nợ 142,242,211/ có241
Xác định thời giansử dụng tính khấu hao bộ phận sử dụng:
Nợ 627,641,642/ Có,142,242, 214
TH2: nếu là bên bạn tự làm 
Nguyên vật liệu đưavào công trình: sắt đá, xi măng…
Nợ TK 152 – Nguyênliệu, vật liệu (Giá mua chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 133 – ThuếGTGT được khấu trừ (1332)
Có TK 331 – Phải trảcho người bán (Tổng giá thanh toán).
Trường hợp chuyểnthẳng thiết bị không cần lắp đến địa điểm thi công :
Nợ TK 241 – XDCB dỡdang
Nợ TK 133 – ThuếGTGT được khấu trừ (1332 )
Có TK 331 – Phải trảcho người bán
Khi xuất NVL ra sửdụng
Nợ 241/ có 152
+ Chi phí nhâncông: bảng lương + chấm công + hợp đồng
Nợ 622/ có 334
Nợ 334/ có 111
Kết chuyển lương vànhân công :
Nợ 241/ Có 621, 622
Khi công trình hoànthành nghiệm thu đưa vào sử dụng:
Nợ 142,242,211/ có241
Xác định thời giansử dụng tính khấu hao bộ phận sử dụng:
Nợ 627,641,642/ Có,142,242, 214
Vừa rồi là hướng dẫn cách hạch toán kế toán xây dựng cơ bản dở dang , tương đối đơn giản chủ yếu các bạn phải theo dõi sát sao việc xây dựng cơ bản dở dang đó. Để không đưa xót chi phí vào làm sai nguyên giá hình thành tài sản.

Có thể bạn quan tâm