Hướng dẫn hạch toán kế toán Công ty Thương mại có thuê gia công hàng hóa

Nội dung nghiệp vụ: 

Công ty Thương mại nhận gia công hàng hóamua hàng hóa là vải thành phẩm. Hàng hóa này đem thuê 1 đơn vị khác gia công: tráng keo lên mặt vải, bản chất hàng hóa này đem đi gia công hoàn thành nhập lại thành hàng hóa ở mẫu mã khác -> bán cho khách hàng thì hạch toán:

Mua hàng về Nợ TK 156, 133/CóTk 331

Xuất gia công: Nợ TK 154/CóTk 156: giágốc

Phần chi phí gia công Nợ TK 154/CóTk 331,111

Khi hòan thành nhập lại kho: Nợ TK 156/Có TK 154 (phầngiágốc + chi phígiacông) =>xuất bán giá vốn: Nợ Tk632/Có Tk156

ST

Có thể bạn quan tâm