Hướng dẫn hạch toán kế toán Công ty sản xuất gạch

Hướng dẫn hạch toán kế toán Công ty sản xuất gạch

Sản xuất gạch = Tên sản phẩm: Gạch đặc tuynen
Giá thành: 
+Tập hợp chi phí để tính giá thành sản xuất 154 là : 621,622,627 sử dụng phương pháp hệ số để tính giá thành
+Hàng tháng căn cứ nhu cầu kế hoạch để sản xuất theo số lượng chủng loại gạch 
-Vật liệu:
+Qua kho: Nguyên vật liệu mua vào: đất sét, than, dầu……..
-Đất, than: được lập bằng bảng kê theo mẫu 01/TNDN mẫu theo TT123 mua đất của các hộ cá nhân là dân cung cấp
-Dầu: có hóa đơn đầu vào
Phiếu nhập kho + hóa đơn (bảng kê: 01/TNDN ) + phiếu giao hàng or xuất kho bên bán + hợp đồng và thanh lý hợp đồng phô tô nếu có => ghim lại thành bộ
Nếu nhập kho: Nợ 152,1331/ có 111,112,331
Xuất kho: phiếu xuất kho, phiếu yêu cầu vật tư
Nợ 621/ có 152
=> cuối kỳ kết chuyển: Nợ 154/ có 621

+Xuất thẳng : Nợ 621,1331/ có 111,112,331 => hóa đơn (bảng kê: 01/TNDN ) + phiếu giao hàng or xuất kho bên bán + hợp đồng và thanh lý hợp đồng phô tô nếu có => ghim lại thành bộ
=> cuối kỳ kết chuyển: Nợ 154/ có 621

+Nhân công:
Nợ 622,627/ có 334
Chi trả: Nợ 334/ có 111,112
Để là chi phí hợp lý được trừ và xuất toán khi tính thuế TNDN bạn phải có đầy đủ các thủ tục sau
+ Hợp đồng lao động
+ Bảng chấm công hàng tháng
+ Bảng lương đi kèm bảng chấm công tháng đó
+ Tạm ứng, thưởng, tăng ca thêm giờ nếu có ….
+ Phiếu chi thanh toán lương, hoặc chứng từ ngân hàng nếu doanh nghiệp thanh toán bằng tiền gửi
+ Tất cả có ký tá đầy đủ
= > thiếu 1 trong các cái trên cơ quan thuế sẽ loại trừ ra vì cho rằng bạn đang đưa chi phí khống vào, và bị xuất toán khi quyết toán thuế TNDN

+ Chi chi phí sản xuất chung: điện, nước….được tập hợp và phân bổ theo tỷ lệ sản xuất sản phẩm
Nợ 627,1331
Có 111,112,331,142,242….
=> hàng kỳ kết chuyển chi phí dỡ dang để tính giá thanh
Nợ 154/ có 621,622,623,627
Nếu trong tháng chưa kết thúc đơn kế hoạch sản xuất gạch kéo dài nhiều năm thì cứ treo trên 154 cho cho những sản phẩm dỡ dang và tập hợ các sản phẩm đã hoàn thành: tiến hành nhập kho thành phẩm 155 
Nợ 155/ có 154
Giá bán ra: 1.000 đồng/ viên = > giá thành sản xuất từ 450 -850 đồng/viên
Khi xuất bán: 
Nợ 111,112,131/ có 511,33311
Giá vốn : 
Nợ 632/ có 154

+Công ty có chi phí bán hàng tập hợp qua 641: lương và chi phí bán hàng khác
+Tiền ngân hàng phát sinh các chi phí: kiểm đếm, phí giao dịch…. tập hợp vào 6425
+Thuế tài nguyên : Nợ 6425/ có 3336 – Nợ 3336/ có 111,112
+Phí khác: Nợ 6425/ có 3339 – Nợ 3339/ có 111,112

+ Gạch cần nơi để bảo quản nên cần xây dựng cơ xưởng để bảo quản, mọi chi phí tập hợp vào 241

+Công ty hai thành viên => tất cả chi phí quản lý: giám đốc, phó giám đốc….đều là chi phí hợp lý

ST

Có thể bạn quan tâm