HƯỚNG DẪN CÁCH LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH, QUYẾT TOÁN NĂM, IN SỔ SÁCH KẾ TOÁN TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN SMART PRO

Gồm các bước sau:
1/Nhập hóa đơn bán ra, mua vào, tờ khai nhâp khẩu (nếu có)
Chú ý:

 • Đối với công ty TM-DV-SX, khi nhập mã hàng hóa, mã vật tư phải chính xác, thống nhất 1 mặt hàng chỉ dùng 1 mã hàng thì phần mềm trừ kho mới chính xác (156, 152, 155)
 • Đối với mã khách hàng cũng phải thống nhất 1 mã để phần mềm trừ công nợ chính xác (131, 331)
 • Đối với công ty xây dựng thì phải tập hợp doanh thu 511, chi phí 154 cho từng mã công trình, thống nhất mã từng công trình thì lập quyết toán lãi lỗ từng công trình mới chính xác.

*Sau khi nhập xong kiểm tra bảng kê ra vào:
Tổng giá trị chưa thuế, thuế VAT của từng hóa đơn.
2/Nhập phát sinh ngân hàng : dựa vào sao kê ngân hàng, sổ phụ ngân hàng, kiểm tra lại số dư từng thời điểm.
3/Nhập trích lương, chi lương nhân viên từng bộ phận (334, 3382, 3383, 3384,..)

 • Trích BHXH, BHYT, KPCĐ.

4/Trích khấu hao Tài sản cố định (214).
5/Phân bổ chi phí trả trước (142, 242), phân bổ chi phí sản xuất (621,622,627).
6/Phân bổ Công cụ dụng cụ (153)
4/Tính Giá thành sản phẩm sản xuất (154,155 đối với cty SX).
  Tính giá thành công trình ( 154 công ty xây dựng).
5/Kiểm tra & điều chỉnh:

 • Kiểm tra công nợ khách mua, bán 131, 331
 • Kiểm tra quỹ tiền mặt TK 111, 112 (bị âm thì điều chỉnh)
 • Kiểm tra hàng hóa, vật tư, thành phẩm (156,155,152 có âm kho không, có thống nhất mã hàng không) và điều chỉnh.
 • Kiểm tra số liệu đã nhập với báo thuế các Quý số tiền thuế VAT ra, vào đúng chưa, trong năm đã nộp thừa, thiếu.
 • Kết chuyển xác định Kết quả kinh doanh, cân đối lãi – lỗ.

6/In In chứng từ

 • Trước khi in phải đánh lại số chứng từ theo tháng (phiếu thu-chi, phiếu nhập-xuất)

In sổ kế toán:

 • In sổ nhật ký chung ( hoặc chứng từ ghi sổ)
 • In sổ chi tiết các Tài khoản phát sinh.
 • Sổ cái các tài khoản
 • Sổ quỹ tiền mặt (111).
 • Sổ Tiền gửi ngân hàng (112)
 • Sổ chi tiết, tổng hợp nhập xuất tồn (153, 155, 156).
 • Sổ chi tiết, tổng hợp công nợ (131, 331)

In Quyết toán, Báo cáo tài chính năm:

 • Báo cáo kết quả kinh doanh.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 • Bảng cân đối kế toán.
 • Bảng cân đối phát sinh Tài khoản
 • Thuyết minh BCTC (sửa lại các chỉ tiêu cho phù hợp từng doanh nghiệp)
 • Tớ khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp.
 • Tờ khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân.
 • Chuyển lỗ (nếu có).

bctc_ so-ke-toan

Có thể bạn quan tâm