Hướng dẫn Cách hiện thêm hoặc ẩn các ô trên Màn hình nhập phát sinh trên phần mềm Smart Pro

Trong bài viết này, chúng ta sẽ ùng tìm hiểu tính năng hiện – ẩn các ô tại màn hình Nhập phát sinh trên phần mềm kế toán Smart Pro. Để hiện thêm các ô mong muốn bạn làm như sau:

– Bước 1: Sau khi chọn chứng từ cần thêm, bạn click vào ô mũi tên trỏ xuống tại mục Khác ở bên dưới màn hình
– Bước 2: Bạn chọn mục 02. Hiện thêm cột trên màn hình nhập.
– Bước 3: Bạn nhập mã ô muốn thêm vào màn hình nhập rồi chọn OK. Danh sách mã ô có thể thêm bạn vui lòng tham khảo bên dưới bài viết này
 
 
Lưu ý: Mỗi lần thêm mã ô, bạn chỉ có thể thêm 1 mã. Do đó nếu muốn hiện thêm nhiều ô, bạn cần lặp lại thao tác này nhiều lần
 
– Bước 4: Các bạn nhập giá trị theo hướng dẫn của form như hình rồi chọn OK.
 
 
– Bước 5: Sau khi hoàn thành, các ban tắt màn hình nhập phát sinh rồi mở lại là ô đã thêm sẽ hiển thị.
 
Dưới đây là danh sách các ô để các bạn tham khảo
 
Mã ô Tên ô nhập
SR_HD Seri hóa đơn
SO_HD Số hóa đơn
NGAY_HD Ngày hóa đơn
SOCT Số chứng từ
NGAYCT Ngày chứng từ
SO_HOPDONG Số hợp đồng
DIENGIAI Diễn giải
TKNO Mã tài khoản nợ
MADTPNNO Mã đối tượng pháp nhân nợ
MAYTCPNO Mã yếu tố chi phí nợ
TKCO Mã Tài Khoản có
MADTPNCO Mã đối tượng pháp nhân có
MAYTCPCO Mã yếu tố chi phí có
TTVND Thành tiền
DIACHI_KH Địa chỉ người giao dịch
DIACHIKH Địa chỉ khách hàng
MAKH Mã khách hàng
MA_TT Mã thanh toán
TTVND_TT Tổng tiền
TS_GTGT Thuế suất GTGT
THUEVND Tiền thuế
TKTHUE Tài khoản thuế
TENKH Tên khách hàng
DIACHI Địa chỉ khách hàng
MS_DN Mã số thuế khách hàng
MATHANG Mặt hàng
KHACHHANG Tên người giao dịch
GHICHU Ghi chú
NV_BAN Mã nhân viên bán
DTGT Đối tượng giá thành
MACT Mã công trình
DT_NHAN Đối tượng nhận
DT_XUAT Đối tượng xuất
TIENTHUE Tiền thuế
TONG_TT Tổng tiền
MA_CT Mã công trình
MADTGT Mã đối tượng giá thành
TENDTNHAN Tên đối tượng nhân
TENDTXUAT Tên đối tượng xuất
SOHOPDONG Số hợp đồng
MADMNO Mã danh mục nợ
MADMCO Mã danh mục có
LUONG Số lượng
DGVND Đơn giá vnd
TTVND Thành tiền
TTUSD Thành tiền USD
TYGIA Tỷ giá
TS_NK Thuế suất NK
TNK Tiền thuế NK
HDVAT Loại thuế
TENTK_NO Tên tài khoản nợ
TENTK_CO Tên tài khoản có
TENDTPN_NO Tên đối tượng pháp nhân nợ
TENDTPN_CO Tên đối tượng pháp nhân có
TENDM_CO Tên Danh mục có
TENYTCP_NO Tên yếu tố chi phí nợ
TENYTCP_CO Tên yếu tố chi phí có
TENDM_NO Tên Danh mục nợ
MA_HD Mã hóa đơn
KHM_HD Ký hiệu mẫu hóa đơn
 Bên cạnh bài viết này, quý khách hàng và bạn đọc có thể tham khảo video hướng dẫn trực tiếp tại link bên dưới (Chi tiết phân hệ: 18. Công cụ, Tiện ích)

Có thể bạn quan tâm