Doanh nghiệp nào phải nộp Mẫu 06/GTGT và thời hạn nộp mẫu 06/GTGT

Mẫu 06/GTGT đăng ký phương pháp khai thuế cho 2 năm 2016, 2017 (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

Doanh Nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ thì nộp mẫu 06/GTGT theo thông tư 156/2013/TT-BTC trước  TT219/2013/TT-BTC, TT119/2014/TT-BT Cngày 20/12/2015 để đăng ký khai theo phương pháp khấu trừ thuế.
Đối với trường hợp DN mới thành lập trong năm 2015, đã đăng ký mu 06/GTGT ( đăng ký cho năm 2015,2016) , sang năm 2016 đăng ký cho 2 năm 2017 2018 nếu doanh thu năm 2016 dưới 1 tỷ.
Tham khảo thêm công văn 1097/TCT-KK ngày 03/03/2015.
Những doanh nghiệp không đủ điền kiện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT muốn áp dụng phương pháp khấu trừ thuế thì cần những điều kiện gì và nộp những mẫu nào cho cơ quan thuế vào thời gian nào?
Khoản 7, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/01/2013 của Bộ Tài chính quy định:
“… Trường hợp người nộp thuế từ 01/01/2014 thuộc đối tượng được tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.
Người nộp thuế phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế
quản lý trực tiếp trước ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện
phương pháp tính thuế mới hoặc năm người nộp thuế tự nguyện áp dụng theo phương pháp khấu
trừ.”
Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Điều 12, Khoản 1 quy định về phương pháp tính thuế như sau:
“1. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế
toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từbao gồm:
……
b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh
doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư này;”
Thông tư 119/2014/TT-BTC tại Điều 3, Khoản 3 Sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư
số 219/2013/TT-BTC như sau:
“3. Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm:
a) Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng
dịch vụ chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn,
chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ.
b) Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế
giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.
Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê
duyệt thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.
Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có dự án đầu tư không thuộc đối tượng được cấp có
thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng có phương án đầu tư được
người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt thuộc đối tượng đăng ký
áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.
c) Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài
sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.
d)Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu,
hợp đồng nhà thầu phụ.
đ) Tổ chức kinh tế khác hạch toán được thuế GTGT đầu vào, đầu ra không bao gồm doanh
nghiệp, hợp tác xã.
Doanh nghiệp, hợp tác xã hướng dẫn tại điểm a khoản này phải gửi Thông báo về việc áp dụng
phương pháp tính thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 20 tháng 12
của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới.
Cơ sở kinh doanh hướng dẫn tại điểm b, c khoản này phải gửi Thông báo về việc áp dụng
phương pháp tính thuế GTGT tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp
……..
Cơ sở kinh doanh hướng dẫn tại điểm d khoản này phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương
pháp tính thuế GTGT tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
Cơ sở kinh doanh hướng dẫn tại điểm đ khoản này phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương
pháp tính thuế GTGT tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20 tháng 12 của năm trước
liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới.
Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo về việc áp dụng phương pháp
khấu trừ, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh
doanh biết việc chấp thuận hay không chấp thuận Thông báo về việc áp dụng phương pháp khấu
trừ thuế.”
Theo quy định trên và theo Công văn số 1097/TCT-KK quy định về tiếp nhận mẫu 06/GTGT
như sau:
– Trường hợp doanh nghiệp, HTX mới thành lập khi xác định thuộc trường hợp được đăng ký tự
nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì phải nộp mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực
tiếp trước thời hạn nộp HSKT đầu tiên phát sinh.
Nếu đến thời hạn nộp HSKT đầu tiên NNT không nộp mẫu 06/GTGT thì NNT thuộc trường hợp
áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp.
– Trường hợp doanh nghiệp, HTX mới thành lập trong quý IV năm 2014 khi xác định thuộc đối
tượng được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ chỉ phải nộp 01 lần mẫu 06/GTGT
để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ cho quý IV, năm 2014 và 2015.
Đến trước ngày 20/12/2015 doanh nghiệp, HTX căn cứ vào cách xác định doanh thu quy định tại
khoản 2 Điều 12 Thông tư 219/2014/TT-BTC để áp dụng phương pháp khấu trừ cho hai năm
2016 và 2017. Áp dụng tương tự cho các trường hợp NNT thành lập mới trong quý IV của các
năm tiếp theo sau năm 2014.
Theo những quy định trên, doanh nghiệp phải nộp mẫu 06/GTGT cho cơ quan thuế trong những
trường hợp sau:
– Trước khi nộp hồ sơ khai thuế đầu tiên, nếu doanh nghiệp mới thành lập và tự nguyện áp dụng
kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
– Trước ngày 20/12/2015, nếu doanh nghiệp tự nguyện áp dụng kê khai thuế theo phương pháp
khấu trừ cho hai năm 2016 và 2017
Thời hạn nộp: chậm nhất là 20/12.
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 

Kính gửi: ….Chi cục thuế

 
Tên người nộp thuế: …Công ty
Mã số thuế: …………………
Địa chỉ: …….
 
Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: …………………………
 
Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp ..trực tiếp …; do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi …thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ…. và qua xem xét các điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp …khấu trừ…, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp ..khấu trừ….
Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm…2016 – 2017..
Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan.
Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.

 
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số:…….
                             Ngày …….tháng …….năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Có thể bạn quan tâm