Công văn 9823 hướng dẫn chuyển lỗ

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH

——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-
Số: 9823/CT-TTHT
V/v: Chuyển lỗ
TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2011
Kinh gửi:
Công ty TNHH Allexceed Việt Nam
Địa chỉ: 56-58-60 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1
MST: 0309766008
Trả lời văn thư ngày 04/11/2011 của Công ty về chuyển lỗ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Cục thuế TP có ý kiến như sau:
– Căn cứ khoản 4 điều 1 Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN (áp dụng từ kỳ tính thuế TNDN năm 2011) quy định xác định lỗ và chuyển lỗ:
“- Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì phải chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.
Ví dụ 1: Năm 2011 DN A có phát sinh lỗ là 10 tỷ, năm 2012 DN A có phát sinh thu nhập chịu thuế là 12 tỷ đồng thì toàn bộ số lỗ phát sinh năm 2011 là 10 tỷ, DN A phải chuyển toàn bộ vào thu nhập chịu thuế năm 2012.
Ví dụ 2: Năm 2011 DN B có phát sinh lỗ là 20 tỷ, năm 2012 DN B có phát sinh thu nhập chịu thuế là 15 tỷ đồng thì:
+ DN B phải chuyển toàn bộ số lỗ 15 tỷ vào thu nhập chịu thuế năm 2012;
+ Số lỗ còn lại 5 tỷ, DN B phải theo dõi và chuyển toàn bộ liên tục vào các năm tiếp theo, nhưng tối đa không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ (lỗ năm 2011 chuyển tối đa không quá năm 2016).
– Doanh nghiệp có số lỗ giữa các Quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó. Khi quyết toán thuế TNDN doanh nghiệp xác định số lỗ của cả năm và chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định nêu trên.
– Doanh nghiệp tự xác định số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế theo nguyên tắc nêu trên. Trường hợp trong thời gian chuyển lỗ có phát sinh tiếp số lỗ thì số lỗ phát sinh này (không bao gồm số lỗ của kỳ trước chuyển sang) sẽ được chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.”;
– Căn cứ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;
Trường hợp Công ty theo trình bày, sau khi quyết toán thuế TNDN năm tài chính 2010 (01/07/2010 – 30/06/2011) phát sinh lỗ thì Công ty thực hiện chuyển lỗ của năm tài chính 2010 vào thu nhập chịu thuế của năm tài chính 2011 (bắt đầu từ quý 1 của năm tài chính) theo quy định trên.
Cục Thuế TP. thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– P. KT2;
– P. PC;
– Lưu: HC, TTHT
2279-192562/11 lltuyen
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Trọng Hạnh

 

Có thể bạn quan tâm