CẬP NHẬT SỐ LIỆU NĂM TRƯỚC TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH, BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Khi in báo cáo kết quả kinh doanh, cũng như báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bạn không thấy số liệu của cột năm trước thì thực hiện các bước như sau:

Trường hợp 1: Dữ liệu mới tạo trên phần mềm, chưa có Database năm cũ.

Bạn vào mục 3. Báo cáo tài chính => Tab 2. Khai báo, chọn Khai báo cho kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ như hình sau:

Sau khi vào bảng cần khai số liệu năm trước, bạn nhấn F6, rồi nhập TTVND_NT, xong nhấn enter và khai báo như hình sau:

Bạn làm tương tự cho báo cáo LCTT.

Sau đó, khi in bảng kết quả kinh doanh hoặc LCTT, bạn chỉ cần chọn mục In phát sinh năm trước là xong.

Trường hợp 2: Đã có Database năm trước trên phần mềm.

Đối với trường hợp này, bạn chỉ cần qua database năm trước, sau đó bạn chọn vào tùy chọn 5. Cập nhật vào cột [Năm trước] của database năm sau rồi nhấn in như hình sau:

Tiếp theo, bạn qua database năm sau, trước khi in bạn nhớ tick chọn 2. In phát sinh năm trước, rồi in là xong (áp dụng cho cả báo cáo KQKD và LCTT).

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các tùy chọn khác trước khi in.

Lưu ý: Đối với cân đối phát sinh, cân đối kế toán thì bạn không làm thao tác này nhé, vì khi nạp số dư phần mềm đã có đầy đủ số liệu rồi.

Có thể bạn quan tâm