Cách xử lý giá thành theo đối tượng giá thành thành phẩm trên phần mềm Smart Pro

Cách xử lý giá thành theo đối tượng giá thành thành phẩm

Ưu điểm: Cách xử lý này sẽ sát với thực tế sản xuất của doanh nghiệp hơn so với cách xử lý giá thành tự động.

Nhược điểm: Khi xử lý bằng cách này sẽ tốn nhiều thời gian và công sức hơn so với xử lý giá thành tự động vì bạn sẽ phải xuất kho NVL thủ công.
Lưu ý: 
  1. Khi xử lý giá thành theo đối tượng giá thành thì bạn sẽ bỏ qua bước xuất kho nguyên liệu (Mục 2 trong HD XL giá thành SX ) vì bước này bạn sẽ dùng PXKNL để xuất kho nguyên liệu vào vào quá trình sản xuất (Các bước khác không thanh đổi).
  2. Nếu xử lý giá thành theo QĐ 48 thì bổ sung thêm ô Mã Đối tượng giá thành  và mã Yếu Tố Chi Phí Nợ trên màn hình nhập phát sinh bằng cách

Vào 2.Hệ Thống danh mục  — vào thẻ 2.Các Loại Chứng Từ

         Sau đó di chuyển đến cột Màn Hình rồi thêm đoạn mã sau vào cuối cùng của đoạn mã đang có
          MADTGT,MAYTCPNO,TENYTCP_NO,

        Sau khi bổ sung thì màn hình nhập phát sinh của bạn sẽ như sau
        3.  Nếu xử lý giá thành sản xuất theo QĐ 15 bạn chỉ cần thêm MADTGT, vào màn hình nhập.

Có thể bạn quan tâm