Các menu làm việc chính của phần mềm Smart Pro

Dựa trên các nghiệp vụ phát sinh thường xảy ra và  các đối tượng liên quan đến kế toán, phần mềm kế toán Smart Pro được thiết kế với các menu làm việc chính như sau:

Menu Chính Menu Con Menu Chi tiết Chức năng menu
1. Nhập phát sinh 1. Bàn Làm việc 1. Nhập Phát sinh
2. Sổ Chứng Từ Gốc
3. Sổ chứng từ gốc - gộp
4. Xem, sửa sổ chứng từ gốc theo Form
5. Quản trị data ngược
6. Nhập kho hàng bán bị trả lại
7. Xuất kho trả lại người bán
8. Mở nhiều danh mục
Dùng cho Nhập phát sinh và xem các chứng từ gốc
2. Khai báo thông tin 1. Cài Đặt thông số
2. Khai báo tên Cty – Địa chỉ - MST Trong HTKK
3. Khai báo tùy chọn riêng
Khai báo thông tin công ty để xuất ra sổ sách kế toán và báo cáo thuế
2. Hệ thống danh mục 1. Danh mục chung 1. Hệ Thông tài khoản
2. Các loại chứng từ
3. Đối tượng pháp nhân

10. Danh mục báo cáo
Khai báo số dư đầu kỳ các tài khoản, đối tưọng pháp nhân và cuối cùng là danh mục cấu thành sản phẩm dành cho thưong mại,…
2. Hàng hóa 1. Hàng hóa chung
2. Hàng hóa theo kho
3. Hàng hóa theo lô
4. Khai báo đơn giá vùng
5. Khai báo đơn giá bán theo nhóm đối tương

8. Giá bán theo hàng hóa và ngày áp dụng
Khai báo danh mục hàng hóa và số dư dầu kỳ hàng hoá
3. Công nợ 1. Công nợ theo đối tượng
2. Công nợ theo công trình
3. Công nợ theo hoá đơn
4. Công nợ theo hợp đồng
5. Công nợ theo chứng từ vận chuyển
6. Công nợ theo hàng hóa
7. Theo công trình và đợt thanh toán
8. Công nợ theo khế ước vay
Khai báo chi tiết công nợ và số dư đầu kỳ công nợ, theo tượng đối tượng, hợp đồng và công trình,…
4. Chi phí 1. Yếu tố chi phí
2. Sổ theo dõi chi phí theo bộ phận
3. Sổ tổng hợp chi phí theo công trình
Khai báo chi tiết yếu tố chi phí theo từng bộ phận, công trình
3. Báo cáo tài chính 1. In báo cáo 1. Bảng cân đối phát sinh tài khoản
2. Bảng cân đối kế toán
3. Kết quả hoạt động kinh doanh
In bộ báo cáo tài chính
2. Khai báo 1. Khai báo cân đối kế toán
2. Khai báo kết quả hoạt động kinh doanh
Khai báo các chỉ tiêu báo báo cáo tài chính
4. Báo cáo thuế 1. Mua vào 1. Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào
2. In xác minh hóa đơn
3. Cập nhật vào HTKK
Kiểm tra thuế đầu vào và cập nhật thuế qua HTKK mới nhất của chi cục thuế
2. Bán ra 01. Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra Kiểm tra thuế đầu ra
5. Sổ kế toán 1. Mẫu 48 và 15 1. Sổ nhật ký chung
2. Sổ nhật ký thu tiền
3. Sổ nhật ký chi tiền
In sổ sách theo hình thức nhật ký sổ chung theo quyết định 48 và 15
2. Mẫu khác 1. In sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
2. In chứng từ ghi sổ
In sổ sách theo hình thức chứng từ ghi sổ theo quyết định 48, 15 và những biểu mẫu khác
6. Sổ công nợ 1. Theo đối tượng 1. Chi tiết của 1 đối tượng (Có gộp theo chứng từ)
...
In các báo cáo công nợ theo đối tượng
2. Theo hợp đồng 1. Chi tiết của 1 hợp đồng

6. Tổng hợp theo đối tượng và hợp đồng
In các báo cáo công nợ theo đối tượng và hợp đồng
3. Theo công trình 1. Chi tiết của 1 công trình
...
4. Tổng hợp theo đối tượng và công trình
In các báo cáo công nợ theo đối tượng và công trình
4. Theo hóa đơn 1. Chi tiết của 1 đối tượng theo hóa đơn (T) In các báo cáo công nợ theo đối tượng và hóa đơn
7. Sổ hàng tồn kho 1. Sổ hàng hóa của tất cả kho 1. Chi tiết (Thẻ kho)
2. Tổng hợp
3. Tổng hợp - Có nhiều đơn vị
4. Tổng hợp – Subtotal nhiều cấp
In báo cáo xuất nhập tồn hàng hóa tất cả chung
2. Sổ hàng hóa theo từng kho 1. Chi tiết
2. Tổng hợp
In báo cáo xuất nhập tồn hàng hóa tất cả theo kho
3. Sổ hàng hóa theo lô 1. Chi tiết (Thẻ kho)
2. Tổng hợp - Của tất cả kho
3. Tổng hợp - Của 1 kho
4. Tổng hợp và chi tiết
In báo cáo xuất nhập tồn hàng hóa tất cả theo lô
8. Sổ công trình 1. Khai báo cho công trình 1. Khai báo chi tiết cho công trình
2. Khai báo tài khoản doanh thu, chi phí
3. Khai báo bảng tỷ lệ phân bổ
4. Xem bảng tỷ lệ phân bổ
5. Xem bảng phân bổ chi phí
6. Danh mục công trình
7. Xem chi tiết 1 công trình
Khai báo cho công trình
2. In báo cáo công trình 1. Sổ chứng từ gốc công trình
2. Xem chi tiết chi phí 1 công trình
….
10. Sổ 154 theo công trình
In báo cáo cho công trình sau khi xử lý
03. Xử lý giá thành 1. Xuất kho tự động cho Công Trình từ PNK
2. Kết chuyển chi phí 621, 622, 623, 627 sang 154
……
7. Xử lý giá thành Công Trình
8. Bảng giá thành Công Trình sau khi xử lý
Xử lý giá thành công trình
9. Sổ phân tích 1. Doanh thu 1. PT Doanh thu Giá Vốn Lãi Gộp theo Mặt Hàng
2. PT Doanh thu của 1 tiếp thị theo khách hang

14. Sổ tổng hợp theo dõi tiền vận chuyển theo xe
In ra báo cáo phân tích doanh thu theo kế toán quản trị
2. Chi phí 1. PT Chi phí đầu vào
2. PT Chi phí theo Tài Khoản và Yếu Tố Chi Phí

8. Pivot Table theo Mã ĐTPN Nợ và Mã YTCP Nợ
in ra báo cáo phân tích phân tích các chí phí theo kế toán quản trị
3. Tiêu thụ sản phẩm 1. Báo cáo tiêu thụ sản phẩm theo ngày
2. Báo cáo tiêu thụ theo nhóm sản phẩm
3. Phân tích doanh thu khách hàng và sản phẩm
4. Tổng hợp số lượng bán hàng
In báo cáo tiêu thụ sản phẩm
A. Bảo trì hệ thống 1. Bảo trì hệ thống 1. Kiểm tra và Cập nhật số dư các danh mục
2. Kiểm tra và xử lý lỗi trong dữ liệu
3. Kiểm tra kế toán
4 Chuyển số dư danh mục con về danh mục mẹ
5. Kiểm tra đơn giá bán
6. Nhật kỷ sửa xóa dữ liệu
Kiểm tra và cập nhật dữ liệu từ sổ chứng từ gốc vào các danh mục và ngược lại
B. Lương, Tài sản cố định, Chi phí chờ phân bổ 1. Tài sản cố định 1. Danh mục tài sản cố định
2. Xử lý khấu hao
..
6. Cập nhật lại từ Danh Mục TSCĐ Vào Bảng KHTSCĐ
Trích khấu hao và theo dõi tài sản cố định
2. Chi phí chờ phân bổ 1. Danh mục chi phí chờ phân bổ
2. Xử lý chi phí chờ phân bổ

5. In bảng chi phí chờ phân bổ
Trích chi phí chờ phân bổ và theo dõi công cụ dụng cụ
3. Lương thời vụ 1. Danh sách Công nhân thời vụ
2. In hợp đồng lao động thời vụ

5. In bảng chấm công theo từng công trình
Menu dùng tổng hợp lương theo công trình, in bảng chấm công và in hợp đồng lao động.
C. Công cụ tiện ích 1. Công cụ tiện ích 1. Nạp số dư cuối kỳ trước vào đầu kỳ này
2. Tạo database mới
3. Gửi database này cho Năng Động
4. Lưu dữ liệu sang file khác phòng hờ

6. Chuyển qua tháng khác
9. Chuyển sang database khác
10. Chuyển sang chế độ kế toán khác
11. Xử lý Chênh lệch tỷ giá - Công nợ
12. Sắp xếp lại Sổ chứng từ gốc

25. Định dạng Ngày và Số
Những công cụ tiện cho người dùng như:
Tạo thêm công ty mới, nạp số dư năm cũ qua, sao lưu dữ liệu, chuyển sang công ty khác để làm việc, xử lý chêch lệch tỷ giá
D. Phân quyền 1. Phân quyền sử dụng 1. Phân quyền sử dụng theo dữ liệu
2. Khóa dữ liệu theo tháng
3. Thay đổi mật khẩu người dùng
4. Danh sách User và Mật khẩu
...
9. Phân quyền theo bảng dữ liệu
Phân quyền sử dụng cho người dùng theo máy chủ - máy con, khóa dữ liệu, tạo và thay đổi danh sách người dùng
E. Xử lý cuối tháng 1. Xử lý 1. Kiểm tra thuế đầu vào
2. Kiểm tra thuế đầu ra

10. Nhập kho và xuất kho tự động - theo kiểu đóng gói
Xử lý cuối tháng: xử lý đơn giá tồn kho, kết chuyển tài khoản doanh thu chi phí qua 911 để xác định kết quả kinh doanh
2. In chứng từ 1. Đánh số và ngày Chứng Từ Ghi Sổ
2. Đánh số chứng từ tự động (PC-PT-PNK-PXK)
3. In phiếu Chi

7. In chứng từ hàng loạt theo mẫu Ctrl+P
Đánh lại số chứng từ theo hình thức chứng từ ghi sổ, đánh lại số chứng từ tự động theo ngày chứng từ và in phiếu thu, chi, nhập, xuất hàng loạt theo từng tháng
3. Xử lý xuất kho 1. Bình quân theo tháng - Không theo dõi HH theo kho – BQGQL
2. Bình quân theo tháng - Có theo dõi HH Nhiều kho – BQGQL
3. Bình quân theo ngày
4. Bình quân theo tháng - Nhiều kho (Đơn giá chuyển kho tự nhập)
5. Bình quân theo tháng - Nhiều kho (Chạy đồng thời tất cả kho)
6. Nhập trước xuất trước, Thực tế đích danh
Xử lý giá trị xuất kho
F. Quản lý lương 1. Xử lý lương 1. Danh mục nhân viên Xử lý lương
2. Các chức năng khác 1. Cập nhật lại công thức Khai báo lương
3. Báo cáo tiền lương 1. In tổng hợp lương
2. In bảng chấm công
3. In bảng tạm ứng lương
4. Các báo cáo động
In báo cáo lương

Bên cạnh bài viết này, xin mời quý khách hàng và bạn đọc tham khảo video giới thiệu cụ thể tại link bên dưới (Chi tiết phân hệ: 1. Làm quen với Phần mềm)

VIDEO GIỚI THIỆU MENU LÀM VIỆC CHÍNH CỦA PHẦN MỀM KẾ TOÁN SMART PRO

Có thể bạn quan tâm