Sách Hướng dẫn phần mềm kế toán Smart Pro

                                   1.TỔNG QUAN  *Smart Pro sử dụng các công cụ lập trình hiện đại nhất là Microsoft.Net, cở sở dữ liệu là Microsoft Sql Server, xử lý số liệu tốc độ cực nhanh và chính xác, có thể chạy …

Quy trình lưu trữ chứng từ kế toán

Hướng dẫn quy trình lưu trữ chứng từ kế toán 👉Xem mẫu chứng từ, sổ sách kế toán in ra từ phần mềm https://phanmemnangdong.com/xem-bao-cao-tai-chinh-mau-so-sach-ke-toan-mau-chung-tu-ke-toan/ Chứng từ kế toán là gì? Nó có vai trò như thế nào trong hạch toán kế toán hằng ngày? Không có chứng từ thì có hạch toán được hay không? …

Thông tư 45/2013/TT-BTC – Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

BỘ TÀI CHÍNH——–Số: 45/2013/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2013 THÔNG TƯ Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định     – Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 …