7. XEM VÀ IN SỔ SÁCH KẾ TOÁN

7.1. Xem và in sổ kế toán theo h́nh thức nhật kư chung

   

- Xem và in sổ kế toán: ở Menu chính chúng ta chọn Sổ Kế Toán => Qua menu con  chọn sổ mà chúng ta cần in rồi chúng ta gơ ngày, tháng năm cần in khi đó Smart sẽ cho ra sổ dưới dạng File Excel.

+ Phần mềm Smart nó c̣n có chức năng in sổ chi tiết, sổ cái Tài khoản và Sắp xếp những Tài Khoản phát sinh trong tháng theo một cách tŕnh tự, để làm được đều đó chúng ta làm như sau:

+ Chúng ta vào sổ kế toán vào sổ chi tiết hoặc sổ cái khi đó sẽ xuất hiện màn h́nh

 

SO CAI TK

 

+ Ở màn h́nh này chúng ta vẫn chọn ngày, tháng, năm cần in ra, loại tiền và ngôn ngữ để in Báo Cáo. ở bên tay phải chúng ta chọn loại một hay nhiều ta khoản, nếu ta chọn một TK th́ Smart cho ra cho chúng ta chỉ một Sổ chi tiết mà ta đă gơ trong ô Mă TK, nếu chúng ta chọn In nhiều không hỏi th́ Smart lập tức in ra ngoài máy in tất các Sổ chi tiết mà có Phát sinh trong kỳ.

+ Nếu bạn muốn xuất toàn bộ sổ chi tiết tài khoản hoặc sổ cái ra Excel th́ bạn tích vào mục Export hàng loạt qua excel và chọn in nhiều không hỏi, rồi bấm In th́ phần mềm sẽ xuất sổ ra excel, bạn chỉ cần vào thư mục EXPRORT theo đường dẫn này D:\NANGDONG_NET\PMKT_NET\EXPORT\ bạn sẽ thấy những file excel mà phần mềm xuất ra.

+ Nếu bạn muốn xem tất cả các tài khoản trước khi in th́ mục chọn mẫu in bạn chọn muc 04. View tất cả các tài khoản rồi bấm IN

 

           + Cách xem và in các Sổ công nợ, sổ hàng hóa, và sổ phân tích … giống như cách xem và in sổ kế toán.

7.2. Đánh số chứng từ và in sổ theo h́nh thức kế toán chứng từ ghi sổ

Sau khi bạn đă nhập và xử lư xong toàn bộ số liệu . Bạn vào menu Xử lư cuối tháng -> In chứng từ -> Đánh số và ngày chứng từ ghi sổ

DANH SO CHUNG TU

Bạn chọn cách đánh số cho phù hợp.

1-Theo Cặp tài khoản đối ứng : Mỗi một cặp tài khoản đối ứng là một chứng từ ghi sổ

2-Theo ngày : Mỗi ngày là một chứng từ ghi sổ

3-Theo ngày và loại chứng từ : Mỗi loại chứng từ sẽ có nhiều chứng từ ghi sổ . trong đó một ngày sẽ đánh thành một số chứng từ . Ví dụ Phiếu Chi Ngày 1/1/2011 là một số chứng từ ghi sổ,Phiếu Chi ngày 2/1/11 là một số chứng từ ghi sổ khác

4-Theo loại chứng từ : Mỗi một loại chứng từ là một số chứng từ ghi sổ . Ví dụ Toàn bộ Phiếu Chi sẽ coi là một số chứng từ ghi sổ

Sau khi đánh số và ngày chứng từ ghi sổ xong . Bạn vào menu In sổ kế toán chọn Tab 2.Mẫu khác và chon mục 1.In sổ đăng kư chứng từ ghi sổ

SO DANG KY CHUNG TU GHI SO

Tiếp theo bạn chọn 2.In chứng từ ghi sổ

CHUNG TU GHI SO

Chú ư khi in chứng từ ghi sổ trước tiên bạn chọn tháng sau đó Click vào nút List th́ Smart sẽ List tất cả các Số CTGS lên. Bạn muốn in số chứng từ ghi sổ nào th́ chọn chứng từ đó in.

Tiếp theo bạn chọn mục Sổ kế toán => 07.Sổ cái TK ,ở đây bạn chọn in theo Mẫu 3 (CTGS) để in sổ cái theo kiểu chứng từ ghi sổ. Các sổ sách c̣n lại in b́nh thường

7.3. Đánh số và in chứng từ hàng loạt

-       Đánh số chứng từ tự động tất cả các chứng từ: PC, PT, CTNH, PKT, PNK, PXK, HDBR:  chứng năng này cho người dùng muốn đánh lại số chứng từ trong sổ chứng từ gốc khi trong kỳ chúng ta chưa sắp xếp theo thứ tự chứng từ.

o    Bạn vào E. Xử lư cuối tháng => 2.In chứng từ => 02. Đánh số chứng từ tự động (PC-PT-PNK-PXK) bạn chọn loại chứng từ và tháng đề đánh (nếu cần đánh),

DANH SO CTU TU DONG

-Sau khi bạn đánh số thứ tự xong, bạn vào C. Công cụ tiện ích => 12. Sắp xếp lại Sổ chứng từ gốc để sắp xếp lại trong sổ chừng từ gốc

- Khi in chứng từ phiếu thu, chi, nhập, xuất hàng tháng Smart cung cho bạn công cụ in hàng loạt hoặc bạn có thể truy xuất tất cả các chứng từ ra Excel trong tháng, bằng cách bạn ngày tháng, click vào View nhấn OK. 

IN PC

- Bạn có thể in hàng loạt bất kỳ 1 loại chứng từ nào bằng cách vào mục 07. In chứng từ hàng loạt theo mẫu Ctrl + P bạn chọn tháng và loại chứng từ để in hoặc view ra xem trước

- Chú ư bạn có thể chọn tháng 0 để in chứng từ cả năm.